Задаци

Задатак радне групе је усклађивање и координација две или више инспекција, органа и организација у поступцима инспекцијских надзора над субјекатима који обављају превоз путника, робе и опасних материја у друмском, водном и железничком саобраћају.

Координација рада остварује се кроз састанке радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

О заједничким инспекцијским надзорима инспекције достављају извештај руководиоцу радне групе. 

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.

Чланови

Радна група за превоз путника и робе у друмском, водном и железничком саобраћају функционише у саставу: 

 1. Александар Адамовић, Руководилац радне групе, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за инспекцијски надзор;

 2. Милан Жарковић, Заменик руководиоца, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја;

 3. Ана Милић, секретар радне групе, сарадник, Сектор за инспекцијски надзор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
 4. Лазар Мосуровић, инспектор, Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја у Сектору за инспекцијски надзор Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
 5. Милан Жарковић, инспектор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Сектор за инспекцијски надзор, Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја;
 6. Саша Драгановић, инспектор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Сектор за инспекцијски надзор, Одсек за инспекцијске послове државних путева;
 7. Драгиша Елезовић, инспектор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Сектор за инспекцијски надзор, Група за инспекцијске послове железнице;
 8. Божидар Јагодић, инспектор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Сектор за инспекцијски надзор, Одељење за инспекцијске послове безбедности пловидбе;
 9. Владо Богићевић, инспектор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Сектор за инспекцијски надзор, Група за инспекцијске послове за транспорт опасне робе;
 10. Љиљана Савић, инспектор, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Дирекција за воде, Одељење водне инспекције;
 11. Јованка Перишић, порески инспектор Пореске управе Министарства финансија;
 12. Катарина Курчубић, инспектор, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Инспекторат за рад;
 13. Сњежана Вигњевић, начелник Одељења туристичке инспекције, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;
 14. Јелена Станковић, шеф Одсека за отпад у Сектору за надзор и предострожност у животној средини Министарства заштите животне средине;
 15. Параскева Петровић, инспектор, Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства, Управа за шуме, Одељење шумарске и ловне инспекције;
 16. Ненад Мићић,  начелник у Сектору за саобраћајни инспекцијски надзор Секретаријата за инспекцијске послове града Београда;
 17. Горан Алексић, генерални директор Пословног удружења друмског саобраћаја „Србијатранспорт“; 
 18. Олга Протић, начелник Одељења за транзит робе, Управа царина, Министарство финансија;
 19. Александра Палавестрић, начелник Одељења за саобраћајно-техничке послове и прекршајни потупак, Управа саобраћајне полиције, Министарство унутрашњих послова;
 20. Небојша Ивановић, Управа граничне полиције, Министарства унутрашњих послова;
 21. Саша Ђоровић, Управа граничне полиције, Министарства унутрашњих послова;
 22. Бранка Недељковић, шеф Одсека за регулаторне и опште послове, Дирекција за железнице Републике Србије;
 23. Јовица Дамњановић, Јединица за подршку Координационој комисији

Извештаји