Надлежност

Шумарска и ловна инспекција обављају послове који се односе на: надзор над вршењем поверених послова; надзор над применом и спровођењем закона и других прописа из области шумарства, шумског семена и садног материјала, заштите шума и ловства; контрола примене и спровођења стандарда; надзор над спровођењем закона и других прописа и аката који се односе на шуме укључене у националне паркове; надзор над вршењем јавних овлашћења од стране предузећа и Информатор о раду Управе за шуме Министарства пољопривреде и заштите животне средине 6 других организација којима је поверено вршење јавних овлашћења; координирање рада инспектора на терену; учествовања у давању стручних решења код израде предлога прописа и других општих аката из делокруга Управе; учествовање у изради извештаја, одговора на посланичка питања и представке које су везане за делокруг Одељења; давање мишљења, инструкција и упутстава за примену прописа; пружање стручне помоћи инспекторима у надзору и примени закона и других прописа из области шумарства и ловства; израда захтева за покретање казнених поступака, жалби и приговора на одлуке правосудних органа донетих по поднетим захтевима; обавља и друге послове из ове области.

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ

Правилници

Детаљније